Terms of service / Cookies

Безопасността и сигурността на вашите лични данни са от голямо значение за Арт галерия СТУБЕЛ, ЕООД, и ние спазваме всички приложими закони за защита на данните, докато обработваме вашите лични данни, където “лични данни” или “данни” означава посоченото по-долу.

Настоящата политика за поверителност има за цел да ви информира за обработването на вашите данни във връзка с посещението ви на нашия уебсайт https://stubelgallery.com/ (наричан по-нататък "сайта") и използването на всякакви допълнителни услуги, които Арт галерия СТУБЕЛ, ЕООД предлага, от ваша страна.

Ние си запазваме правото на промени на настоящата “Политика за поверителност” по всяко време. Тези промени ще бъдат публикувани на нашия сайт и ще влязат в сила незабавно, освен ако не е посочено друго. В тази връзка ви съветваме редовно да преглеждате настоящата “Политика за поверителност”, за да разполагате с най-актуализираната й версия. Отговорен орган Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския съюз (“ОРЗД”) отговорен орган за обработването на данните е:

Арт галерия СТУБЕЛ, ЕООД
ул. Георги Обретенов, №4
гр. София, Р.България
email: stubel.gallery@gmail.com


1. Лични данни/данни Като “лични данни” се окачествява всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко посредством конкретен идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение или онлайн идентификатор. 2. Обработване на данните
“Обработването” на данни има значението, регламентирано в чл. 4 на ОРЗД: “‘обработване’ означава всяко действие или набор от действия, които се извършват по отношение на личните данни или набор от лични данни с автоматични или неавтоматични средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или внасяне на промени, изтегляне, консултиране, използване, разкриване чрез предоставяне, разпространение или предоставяне по друг начин, съпоставяне или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.” Ние обработваме вашите данни само доколкото е необходимо и в случай, че това е разрешено от законодателството, т. е. ако това е необходимо за целите на договорите или за да ви разрешим да използвате нашия сайт или ако вие сте ни предоставили изричното си съгласие. Това се отнася също и за всеки обмен на данни в рамките на нашата група от дружества. По-специално, ние обработваме вашите данни за следните цели и въз основа на следните правни основания:
2.1 Данни, събирани за целите на техническото обезпечаване на уебсайта За целите на техническото обезпечаване на уебсайта е необходимо да обработим определена автоматично предавана информация, отнасяща се до вас, за да може вашият браузър да покаже нашия уебсайт и вие да можете да го използвате. Тази информация се събира автоматично при всяко посещение на нашия уебсайт и се съхранява в нашите сървърни протоколни файлове. Тази информация се отнася до компютърната система на изпращащия заявката компютър. В тази връзка се събира следната информация:
• IP адрес
• вид/версия на браузъра (напр.: Firefox 59.0.2 (64 Bit));
• език на браузъра (напр.: немски);
• операционна система (напр.: Windows 10);
• вътрешна резолюция на прозореца на браузъра;
• резолюция на екрана;
• активиране на Javascript
• включване / изключване на Java;
• включване / изключване на “бисквитките”;
• дълбочина на цвета;
• време на посещението
Ние обработваме вашите лични данни за целите на техническото обезпечаване на нашия уебсайт въз основа на следното правно основание:
• във връзка с изпълнението на договор или прилагането на преддоговорни мерки съгласно чл. 6, ал. 1, точка б) от ОРЗД, при условие, че вие посетите нашия уебсайт, за да се сдобиете с информация относно нашите продукти и услуги; и
• за да защитим нашите легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, точка е) от ОРЗД, за да можем да направим сайта технически достъпен за вас. Наш легитимен интерес е да ви предложим привлекателен, технически функциониращ и лесен за използване уебсайт.
2.2 Регистрационна форма
Можете да регистрирате вашия продукт, за да получите достъп до допълнителни услуги като по-ефективна помощ или сигнали за помощ по отношение на продукта и т. н., като използвате регистрационната форма на нашия сайт. Ще бъдете помолени да предоставите някои лични данни, както и съответните данни за продукта.

Ние ще използваме всички данни, събрани чрез регистрационната форма, само за да предоставим тези допълнителни услуги.
За тази цел на обработване на данни ние събираме следната информация:

• имейл адрес
• лично и фамилно име
• телефонен номер

Ние обработваме горепосочените данни за описаната цел въз основа на следното правно основание:
• във връзка с изпълнението на договор или прилагането на преддоговорни мерки съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД, при условие, че вие се регистрирате, за да използвате потребителския акаунт и услугите, предлагани в този контекст, по-специално нашия електронен магазин; и
• за да защитим нашите легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, за да ви предоставим технически достъпен портал. Наш легитимен интерес е да ви предоставим привлекателен, технически функциониращ и лесен за използване портал.
2.3 Форма за контакт
Вие можете да ни изпращате въпроси, като използвате формата за контакт на нашия уебсайт. За да отговорим на вашия въпрос, ние се нуждаем от някои данни за контакт като вашия телефонен номер или вашия имейл адрес. Всички останали полета за данни са обозначени като "доброволни” и вие можете да изпратите своя въпрос, без да предоставяте тази допълнително изисквана информация.

Всички запитвания за поддръжка, които подавате през нашите онлайн форми, се изпращат направо към съответното дъщерно дружество с копие до европейската централа.

Ние ще използваме всички събрани чрез формата за контакт данни само за да отговорим на въпроса, зададен от вас.
За тази цел на обработване на данни ние събираме следната информация:

• имейл адрес
• лично и фамилно име
• телефонен номер
• всички допълнителни данни, които ни предоставяте с вашето запитване
Ние обработваме горепосочените данни за описаната цел въз основа на следното правно основание:
• за да защитим нашите легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД; наш легитимен интерес е да отговаряме по подходящ начин на запитванията на клиентите.
2.4 Стартирайте вашата автоматизация
По подобен начин вие можете да получите интензивна помощ за вашите приложения, задавайки въпроси чрез формата "Get Your Automation Started”. Отново ще бъдете помолени да предоставите определени лични данни като вашия телефонен номер и да изпратите вашия въпрос, като кликнете върху бутона "Обадете ми се". След това ние ще ви се обадим, за да решим вашия проблем.

Информацията, която не е задължително необходима, е маркирана като "доброволна” и вие можете да зададете въпроса си, без да ни предоставяте съответно тази информация. В случай, че ни предоставите такава допълнителна информация, ние ще я използваме само за да отговорим на въпроса ви.
За целта на това обработване на данни ние събираме следната информация:

• имейл адрес
• лично и фамилно име
• телефонен номер
• всички допълнителни данни, които ни предоставяте с вашето запитване
Ние обработваме горепосочените данни за описаната цел въз основа на следното правно основание:
• за да защитим нашите легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД; наш легитимен интерес е да отговаряме по подходящ начин на вашите въпроси.
2.5 Форма за обратна информация
Вие можете да ни предоставите обратна информация за нашите продукти и услуги, като използвате формата за обратна информация на нашия сайт. За да обработим вашата обратна информация, ние се нуждаем от определени данни като напр.: "име на дружеството, данни за контакт с клиента, имейл” и "Вие получихте този въпросник от". Всички останали полета за данни във формата за обратна връзка са обозначени като "доброволни” и вие можете да ни предоставите обратна информация като клиент, без да попълвате изискваната информация.

Ние ще използваме всички данни, събрани чрез формата за обратна връзка, само за да обработим вашата обратна информация.
За целта на това обработване на данни ние събираме следната информация:


• имейл адрес
• лично и фамилно име
• телефонен номер
• всички допълнителни данни, които ни предоставяте с вашето запитване
Ние обработваме горепосочените данни за описаната цел въз основа на следното правно основание:
• за да защитим нашите легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД; наш легитимен интерес е да оценим по подходящ начин вашата обратна информация.
2.6 Маркетингови цели
С вашето изрично съгласие ("Участвам” ("Opt-In”) с отбелязване на съответната кутийка) или ако е указано друго от приложимото законодателство, ние може да използваме вашите данни за цели, свързани с маркетинга на нашите продукти и услуги или тези на нашите бизнес партньори ("маркетингови цели"). Това включва следното: (1) да ви изпращаме информационни бюлетини, прессъобщения, обяви за събития и други подобни комуникации относно продуктите или услугите, които предлагаме; (2) да рекламираме или промотираме нашите продукти или услуги към вас; (3) да търсим вашия принос относно усъвършенстването на нашите продукти или услуги; (4) да ви информираме за предложения на трети страни, към които смятаме, че вие или вашето дружество бихте проявили интерес и които са свързани с нашите продукти или услуги; (6) други цели, за които ви информираме в момента, когато искаме вашето съгласие.

Вие можете да оттеглите вашето съгласие за бъдеща употреба на вашите данни за маркетингови цели по всяко време. В такъв случай, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните на контакта, посочен в раздел 6. по-долу.
За целта на това обработване на данни ние събираме следната информация:
• имейл адрес
• ДРУГИ
Ние обработваме горепосочените данни за описаната цел въз основа на следното правно основание:
• в случай, че сте ни предоставили своето съгласие при процедура за двойно включване съгласно чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД;
• в случай, че сте ни предоставили вашия имейл адрес във връзка със закупуването на стоки или услуги или в случай, че ние ви изпращаме персонализирани рекламни съобщения, за да защитим нашите легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД; нашият легитимен интерес се основава на нашите икономически интереси за прилагането на рекламни мерки и ориентирана към целевата група реклама.
Използване на данни за реклама по имейл и вашето право на възражение:
в случай, че сме получили вашия имейл адрес във връзка със сключването на договора и доставката на наши продукти, и вие не сте възразили срещу това, ние си запазваме правото да ви изпращаме редовно по имейл оферти за подобни продукти от нашата гама продукти. Можете да отправите възражение срещу използването на вашия имейл адрес по всяко време, като изпратите съобщение на контакта, посочен по-долу, или чрез връзка, предоставена за тази цел в рекламния имейл, без да заплащате никакви разходи освен разходите за пренос съгласно основните цени.


2.7 Спазване на правни изисквания и правоприлагане
Спазване на правни изисквания:
Ние обработваме вашите лични данни също за да спазим правни задължения, когато това се изисква от нас във връзка с обработването на вашата поръчка. Те включват по-конкретно периоди на съхранение съгласно търговското или данъчното право.
Ние обработваме вашите данни за горепосочените цели въз основа на следните правни принципи:
• за да изпълним правно задължение, което се изисква от нас съгласно чл. 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД във връзка с търговското, индустриално или данъчно законодателство, доколкото сме задължени да записваме и съхраняваме вашите данни.
Правоприлагане:
Ние обработваме вашите лични данни също за да защитим нашите права и да подкрепим нашите правни искове. Ние обработваме вашите лични данни също за да можем да се защитим срещу правни искове. Накрая, ние обработваме вашите лични данни до степен, необходима, за да се защитим или разследваме престъпления.
Ние обработваме вашите данни за горепосочените цели въз основа на следното правно основание:
• за да защитим нашите легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, доколкото ние предявяваме правни искове или се защитаваме при правни спорове или предотвратяваме или внасяме яснота при престъпления. 2.8 “Бисквитки” и социални приставки
Ние използваме “бисквитки” и социални приставки на нашия сайт, които могат да са свързани с обработването на вашите лични данни.
“Бисквитките” представляват текстови файлове, които се съхраняват в интернет браузъра или от интернет браузъра, когато посещавате уебсайт от вашата компютърна система. “Бисквитката” съдържа характерен низ от знаци, която позволява уникалното идентифициране на браузъра, когато уебсайтът се посещава отново. Някои “бисквитки” се използват във връзка с чистата функционалност на уебсайта, други се използват за целите на анализа. По-специално, ние използваме следните “бисквитки” на нашия уебсайт:
3.0 “Бисквитки” за техническото обезпечаване на сайта
Някои “бисквитки” обикновено се използват за целите на техническото обезпечаване на уебсайта. Необходимо е да обработим определена автоматично подадена информация относно вас, така че вашият браузър да покаже нашия уебсайт и вие да можете да го използвате. Някои функции на нашия сайт не могат да бъдат предложени без използването на “бисквитки”. Следната информация се съхранява и предава към нас чрез “бисквитките”, необходими за техническото обезпечаване:
• идентификация на “бисквитката”
• продукти в количката за пазаруване/избрани услуги
• информация за “влизане”
• и др.
3.1 Google Analytics
Този сайт използва Google Analytics, услуга за анализи на мрежата, предоставена от Google, Inc. ("Google"). Google Analytics използва “бисквитки”, за да подпомогне анализирането на уебсайта по отношение на това как потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от “бисквитката” по отношение на използването на един уебсайт от ваша страна, ще бъде предадена и съхранявана от Google върху сървъри в Съединените щати.

IP анонимизирането е активирано на настоящия сайт. Това означава, че вашият IP адрес ще бъде съкратен в рамките на държавите членки на Европейския съюз или други страни, участващи в Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи целият IP адрес ще бъде прехвърлен първо на сървър на Google в САЩ и там ще бъде съкратен.

Google ще използва тази информация от ваше име за целите на оценяването по отношение на това как вие използвате този сайт, подготвяйки отчети за дейността на сайта и предоставяйки ни други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет.

IP адресът, който вашият браузър изпраща в рамките на Google Analytics, няма да бъде свързан с никакви други данни, притежавани от Google. Вие можете да откажете използването на “бисквитките”, като изберете подходящите настройки на вашия браузър, обаче, моля, имайте предвид, че ако го направите, е възможно да не успеете да използвате пълната функционалност на нашия сайт. Вие можете също да откажете проследяването от страна на Google Analytics с бъдещо действие, като свалите и инсталирате Google Analytics Opt-out Browser Add-on за настоящия ви уеб браузър от https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 3.2 Google Tag Manager
На нашия уебсайт ние използваме Google Tag Manager. Google Tag Manager е решение, което позволява на търговците да управляват маркерите на уеб страницата чрез единствен настолен интерфейс. Самата услуга Google Tag Manager (която внедрява маркерите) е домейн без “бисквитки” и не събира никаква лична информация. Услугата Google Tag Manager задвижва други маркери, които от своя страна могат да събират данни. Google Tag Manager няма достъп до тези данни. Деактивиране на ниво домейн или “бисквитки” ще важи и за всички проследяващи маркери, внедрени с Google Tag Manager. 3.3 Facebook Connect
Facebook Connect е инструмент на Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; Facebook). Това е инструмент, включен в уебсайтовете на трети страни – като нашия – който позволява на потребителя да се включи на тези уебсайтове, без да регистрира акаунт за тях. Потребителят може да използва Facebook Connect, за да посети тези уебсайтове, използвайки данните си за вход в своя Facebook профил. Съответно, за да може да се използва Facebook Connect, имате нужда от акаунт във Facebook. След успешно влизане на уебсайта на трета страна чрез данните за достъп до Facebook се създава връзка между профила във Facebook и уебсайта, който ползва Facebook Connect. Освен функционалността за достъп Facebook Connect може да се използва за създаване на съдържание от уебсайта върху или чрез потребителските профили във Facebook. Например уебсайтът може да запита потребителя дали може да публикува съдържание от името на потребителя. Данните на потребителя, които обикновено се предават при употребата на Facebook Connect, включват: име, facebook профил, възраст, пол и списък на “приятелите” във Facebook. За допълнителна информация относно използването на лични данни от Facebook, моля, разгледайте политиката за поверителност на Facebook https://www.facebook.com/help/238318146535333?helpref=hc_global_nav.
3.4 Използване на социални приставки
На нашия сайт ние използваме социални приставки на няколко доставчика на социални мрежи като Twitter, Facebook или Google +. Ако кликнете на бутона, отговарящ на такава приставка, той се активира и вашият браузър се свързва със сървъра на съответния доставчик на социални мрежи. Функциите на приставките няма да се активират при самото посещение на нашия сайт, а само след кликване върху съответния бутон.

Ако посетите нашия сайт и кликнете върху такъв бутон, когато се намирате във вашия акаунт към съответния доставчик на социални мрежи, информацията, показваща, че сте посетили нашия сайт, ще бъде предадена на този доставчик на социални мрежи. Доставчикът на социални мрежи след това ще може да съхрани и свърже тази информация с вашия профил. За да избегнете това, трябва да излезете от вашия акаунт, преди да кликнете върху съответния бутон.

За да научите повече относно целите и обхвата на събирането на данни и използването на данните от доставчика на социални мрежи, както и вашите права в тази връзка и настройките за защита на вашата неприкосновеност на личния живот, моля, разгледайте политиките за поверителност на съответния доставчик на социални мрежи. 4. Съхранение на данни
Обичайна практика е – в случай, че само посещавате и разглеждате нашия сайт, без да го използвате активно (вижте по-долу) – вашите данни да бъдат съхранявани само колкото е необходимо за съответната цел, за която са били събрани, и след това да бъдат заличени. Следователно, ако данните вече не са необходими, ние ще ги заличим незабавно, освен ако съществуват приложими срокове във връзка с правни основания те да бъдат съхранени. В този случай данните ще бъдат блокирани за други цели извън правните цели за съхранението им и ще бъдат заличени след изтичането на приложимия срок за съхранение.
Когато вие активно използвате нашия уебсайт (използвате формата за контакт, правите поръчка или купувате услуга, която предлагаме), е възможно също да съхраним вашите лични данни за по-дълъг период от време, в случай, че е необходимо да се защитим при потенциални правни искове. В този случай ние ще съхраним вашите лични данни до изтичането на давностния срок на всички правни искове, възникващи от взаимоотношението с вас, което обикновено е между 12 и 36 месеца, но може – в зависимост от иска и разглеждания случай – да бъде до 30 години. По отношение на “бисквитките” вие имате възможността да ги изтриете по всяко време чрез използване на съответните функции на вашия браузър.
5. Вашите права като субект на данни
Съгласно правните разпоредби на ОРЗД вие имате следните права като субект на данни, които можете да предявите към нас:
Право на информация: вие имате правото да поискате потвърждение от нас по всяко време в обхвата на чл. 15 от ОРЗД дали ние обработваме лични данни, свързани с вас; ако това е така, вие имате право също така съгласно чл. 15 от ОРЗД да получите информация относно такива лични данни, както и друга специфична информация (наред с друго, цели на обработването, категории лични данни, категории получатели, предвиден срок за съхранение, произход на данните, използване на автоматизирано вземане на решения и, в случай на трансфер към трети страни, съответните гаранции) и копие от данните.
Право на коригиране: съгласно чл. 16 от ОРЗД вие имате право да поискате коригиране на личните данни, съхранявани за вас, ако те са неточни или неправилни.
Право на изтриване: вие имате право при условията на чл. 17 от ОРЗД, да поискате от нас изтриването на свързаните с вас лични данни без ненужно забавяне. Наред с други неща, правото на изтриване не се прилага, ако обработването на личните данни е необходимо за (а) упражняването на правото на свобода на изразяване и информация, (б) изпълнението на правно задължение, на което подлежим (напр. постановени от законодателството задължения за съхранение) или (в) поддържането, изпълнението или защитата на правни искове.
Право на ограничаване на обработването: съгласно условията на чл. 18 от ОРЗД вие имате право да поискате от нас ограничаване на обработването на вашите лични данни.
Право на преносимост на данните: вие имате право при условията на чл. 20 от ОРЗД да поискате от нас да получите личните данни, които ви засягат и които сте ни предоставили в структуриран, текущ и пригоден за машинно четене формат.
Право на отмяна: вие имате правото да отмените съгласието си за обработване на личните данни по всяко време с бъдещо действие, без да заплащате никакви разходи освен разходите за пренос съгласно основните цени. Право на възражение: вие имате правото да възразите срещу обработването на вашите лични данни при условията на чл. 21 от ОРЗД, което означава, че ние трябва да прекратим обработването на вашите лични данни. Правото на възражение съществува само в границите, посочени в чл. 21 от ОРЗД. В допълнение, в името на нашите интереси ние можем да не прекратим обработването, така че да имаме правото да обработваме вашите лични данни въпреки вашето възражение.
Право на подаване на жалба до надзорен орган: вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на вашето местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение при условията на чл. 77 от ОРЗД, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до вас, нарушава разпоредбите на ОРЗД. Правото на подаване на жалба не накърнява които и да било други административни или съдебни средства за правна защита.
Можете да видите информацията за контакт във връзка с надзорния орган по-долу.
6. Надзорен орган
Вие имате право да подадете жалба до отговорния надзорен орган. За нас това е:

Комисия за защита на личните данни
бул."Проф. Цветан Лазаров" №2
София, п.к. 1592
Tel. +359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
e-mail: kzld@cpdp.bg
Website: http://www.cpdp.bg/

7. Длъжностно лице по защита на данните на групата
Арт галерия СТУБЕЛ, ЕООД
ул. Георги Обретенов №4
гр. София, п.к. 1000
Р.България
Email: stubel.gallery@gmail.com

8. Информация за правото на възражение, чл. 21 от ОРЗД
1. Вие имате правото да възразите по всяко време срещу обработването на вашите данни въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД (обработване на данните въз основа на баланса на интереси) или чл. 6, ал. 1, буква д) (обработване на данни в обществен интерес), ако са налице причини за това, възникващи от вашата специфична ситуация. Това се отнася също за профилирането въз основа на тази разпоредба по смисъла на чл. 4, точка 4 от ОРЗД. В случай че възразите, ние повече няма да обработваме вашите лични данни, освен ако можем да докажем наличието на наложителни и приложими причини за обработването, които надделяват над вашите интереси, права и свободи, или обработването служи за предявяването, упражняването или защитата на правни искове.
2. Ние обработваме също вашите лични данни в индивидуални случаи за целите на директния маркетинг. В случай, че не желаете да получавате рекламни съобщения, имате правото да възразите срещу това по всяко време; това се отнася също за профилирането, доколкото то е свързано с такава директна реклама. Ние ще се съобразим с това противоречие в бъдеще. Ние няма да обработваме вашите данни повече за целите на директния маркетинг, ако вие възразите срещу обработването за тези цели. Възражението може да бъде отправено без формалност и трябва да бъде изпратено до

Арт галерия СТУБЕЛ, ЕООД
ул. Георги Обретенов №4
гр. София, п.к. 1000
Р.България
Email: stubel.gallery.com