Детайл - изложба на Анна Цоловска и Николета Иванова - Стоимирова

4 - 26 октомври 2021

 

Експозицията, която представят Анна Цоловска и Николета Иванова-Стоимирова, очертава един трудно проследим път. Всяка от сериите произведения съдържа както отделни елементи, така и цялостна конфигурация, образувайки естетическа и концептуална верига. Тук не навсякъде става ясно дали решението е породено от организираната композиция или от фрагмента. Откъде тръгва авторът – от частното или общото? Процесът на формиране на една творба обикновено започва от обобщените силуети, а детайлът се появява впоследствие, като изяснява и завършва образа. В този смисъл Анна Цоловска и Николета Иванова-Стоимирова провеждат експеримент.

Изложбата съчетава скулптура и графика – две изящни изкуства, които в някои от поредиците са противопоставени, а в други – хармонично групирани. Интригуващото преплитане и съпоставяне между двумерното и тримерното пространство, както и закономерностите, наблюдаващи се във всяка отделна серия, са някои от основните подбуди за създаването на творбите.

Двете художнички работят по една тема, осъществявайки своеобразен диалог. Всяка настоява – чрез формите, които създава, чрез акцентите в детайла, – че отговорите, които е дала на пространството, са верните. Диалогът прераства в монолози. Показва колко е трудно да се постигне разбиране, когато личността се заявява дори при принципно съгласие. Точно този момент на автентичност – чрез детайла, тук се проявява много силно и се превръща в концептуален фокус на изложбата.

Анна Цоловска – „Градината“

Градината – фундамент на творческата реалност! Топосът е последният фактор, който афектира твореца. Той обвързва неговия авторски микрокосмос с реалната материалност на идеята и дава възможност за нейното присъствие като част от битието, неизменно носеща личностното послание на създателя си. Райската градина е най-висшата форма на невинност и изчистеност от социално и контекстно бреме. Там умът създава в своята абсолютна пълнота, съчетавайки се напълно – чрез наблюденията, с природния и духовен свят на висшето човешко.

Николета Иванова-Стоимирова – „Приказка за стълбата“

Първата скулптура от цикъла е създадена още през 2013 година като част от учебния процес, а впоследствие – доразработена в няколко пластики в тази насока. Изложбата „Детайл“ е пореден опит за творческо израстване и развитие на една назряла идея. Релефните композиции са построени от своеобразни безкрайни и хаотични стълби, експонирани върху огледална повърхност – тази, която отразява винаги отделни елементи, „детайли“ от реалността. Графичните, компютърно генерирани образи изграждат в „детайла“ връзката между двуизмерното и триизмерното пространство.

Авторът

Николета Иванова - Стоимирова