Valeri Chakalov, Krasimir Karabadjakov and Stefan Bozhkov